Northern Ireland

Northern Ireland

We are Northern Ireland’s largest network of local community sport groups.

 

The 200+ groups within our NI network are deeply rooted within their communities and led by highly committed, passionate local people who run initiatives that help young people from their community to succeed. However, these grassroots groups are often under-funded and under-resourced.

 

Sported fills this gap by providing professional expertise, resources and operational support, free of charge, to help their group survive and thrive.

 

We have a particular focus on supporting NI groups who are using the power of sport to build Community Cohesion, address Mental Health issues, and tackle inequality.  

Challenging sports deliverers in NI to think differently about women and girls.

Helping groups become more accessible for young people who are blind or partially sighted.

Helping community groups measure outcomes and demonstrate their impact.

Harnessing synergy and sharing learning between the NI arts and sports sectors.

Sported is launching a major project, funded by The NI Heritage Lottery Fund.

With our members help, ‘Celebrating The Impact of Sport on our Community’ will explore the role sport has played in our communities throughout the history of Northern Ireland.

Find out more.

Thanks to local funders 

If you’re interested in making a positive difference in local communities by partnering with Sported, please contact Ricky Mehaffy, Northern Ireland National Manager on 07775 335498 or R.Mehaffy@sported.org.uk

Latest News

Community Pulse (March 2022)

We ask group leaders in the Sported network what is happening on the ground for grassroots sports groups. 

Read the analysis of results from groups in Northern Ireland.

I
dTuaisceart na hÉireann

Is muid an líonra is mó de ghrúpaí spóirt pobail áitiúla i dTuaisceart na hÉireann.


Tá an 200+ grúpa laistigh dár líonra TÉ fréamhaithe go domhain laistigh dá bpobail agus faoi stiúir daoine áitiúla, paiseanta agus an-tiomanta a ritheann tionscnaimh a chuidíonn le daoine óga óna phobal a bheith rathúil. Mar sin féin, is minic a bhíonn na grúpaí seo tearcmhaoinithe agus gan dóthain acmhainní acu.


Líonann Sport an bhearna seo trí shaineolas gairmiúil, acmhainní agus tacaíocht oibríochtúil a sholáthar, saor in aisce, chun cabhrú lena ngrúpa maireachtáil agus fás.


Tá fócas faoi leith againn ar thacú le grúpaí TÉ atá ag úsáid cumhacht an spóirt chun Comhtháthú Pobail a thógáil, aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna Sláinte Meabhrach, agus dul i ngleic le héagothroime.

Dúshlán a thabhairt do sheachadóirí spóirt i dTuaisceart Éireann smaoineamh difriúil ar mhná agus ar chailíní.

Cuidiú le grúpaí a bheith níos inrochtana do dhaoine óga atá dall nó a bhfuil breacamharcach orthu.

Cuidiú le grúpaí pobail torthaí a thomhas agus a dtionchar a thaispeáint.

Leas a bhaint as sineirgíocht agus foghlaim a roinnt idir earnálacha na nEalaíon agus Spóirt.

Buíochas le maoinitheoirí áitiúla

Má tá suim agat difríocht dhearfach a dhéanamh i bpobail áitiúla trí dhul i gcomhpháirtíocht le Sported, déan teagmháil le Ricky Mehaffy, Bainisteoir Náisiúnta Thuaisceart Éireann ar 07775 335498 nó R.Mehaffy@sported.org.uk

Sported Volunteers and Members