Wales

Wales

As Wales’ largest network of local community sports groups tackling inequality for young people facing disadvantage, Sported empowers the local heroes running community sport groups to help their group survive so young people in their communities can thrive.

 

We have a particular focus on tackling inequality. 1 in 3 young people in Wales live in material deprivation. Alongside  marginalised groups such as BAME, Women and Girls and disabled young people, they are significantly less likely to benefit from the positive social outcomes of engaging in sport and physical activity.

Delivering an ‘at-scale’ solution to building the sustainability and capability of groups in areas of deprivation.

Enabling M&S to engage with and support young people in community settings who are overcoming barriers to reach their full potential.

Working in collaboration with other major agencies to direct COVID 19 specific funds to support groups tackling inequaities.

If you’re interested in making a positive  difference for young people by partnering with Sported, please contact Richard Thomas, Wales National Manager on 07775602164 or

r.thomas@sported.org.uk

Cymru

Fel rhwydwaith mwyaf Cymru o grwpiau chwaraeon cymunedol lleol sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldeb ymysg pobl ifanc sy’n wynebu anfantais, mae Sported yn grymuso’r arwyr lleol sy’n rhedeg grwpiau chwaraeon cymunedol i helpu eu grŵp i oroesi fel y gall pobl ifanc yn eu cymunedau ffynnu.

Rydym yn canolbwyntio’n benodol ar fynd i’r afael ag anghydraddoldeb. Mae 1 o bob 3 pherson ifanc yng Nghymru yn wynebu amddifadedd materol. Ochr yn ochr â grwpiau ymylol fel BAME, Menywod, Merched a phobl ifanc anabl, maent yn llawer llai tebygol o elwa o ganlyniadau cymdeithasol cadarnhaol yn deillio o gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Darparu ateb ‘ar raddfa’ i feithrin cynaliadwyedd a gallu grwpiau mewn ardaloedd difreintiedig.

Galluogi M&S i ymgysylltu a chefnogi pobl ifanc yn y gymuned sy’n goresgyn rhwystrau er mwyn cyflawni eu potensial yn llawn.

Gweithio ar y cyd ag asiantaethau mawr eraill i gyfeirio cronfeydd penodol COVID 19 i gefnogi grwpiau sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldebau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl ifanc drwy ffurfio partneriaeth â Sported, cysylltwch a Richard Thomas, Rheolwr Cenedlaethol Cymru ar 07775602164 neu

r.thomas@sported.org.uk

A Sported Story